Regulamin

Informacje » Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MK GRAPHIC OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:

http://www.mkgraphic.pl/.

§ 1. Postanowienia wstępne

1.Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem http://www.mkgraphic.pl/,

2. Niniejszy Regulamin określa również:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego MK Graphic;

b) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
d) tryb postępowania reklamacyjnego. 

 

3. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a)    Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.);

b)    Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);

c)    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);

d) Ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4. Właścicielem Sklepu jest: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

NIP PL6431544357,

REGON 241640827.

 

Kontakt telefoniczny: tel. kom: +48 505-099-288

Kontakt e-mail: biuro@mkgraphic.pl,biuro@grawerkalaserowa.pl.

zwana w dalszej części „Sprzedawcą”,

5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

SprzedawcaMK Graphic Krzysztof Kandzia,

Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://www.mkgraphic.pl/,

Klient, Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu,

Strona – Sprzedawca oraz Klient,

Towar/Produkt – produkt, na który Klient można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym,

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy MK Graphic zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy,

Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru,

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca –Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Zamówienie– czynność polegająca wybraniu właściwych towarów do „Koszyka”,

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pomocą której Użytkownik nie posiadający konta Użytkownika ma możliwość dokonania zakupu przedmiotu,

Płatność– czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawa prawo pocztowe- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

 

§ 2. Rejestracja

1. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego możliwe jest skorzystanie z zakupu bez rejestracji,

2. W formularzu zamówienia Klient wskazuje następujące dane:
a.  Imię,

b. Nazwisko,

c. Firmę (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),

d. nr NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),

e. Ulicę,

f. Kod pocztowy,

g. Miasto,

h. Numer telefonu,

i. Adres e-mail,


3. W celu złożenia zamówienia należy:
a) dodać wybrany towar/towary „Dodaj do koszyka”

b) wybrać ilość towarów,
c) zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamów”,

d) w okienku komentarz podać szczegółowe wytyczne dotyczące zamówienia
e) po złożeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Wyślij zamówienie” i dokonać zapłaty poprzez wybrany sposób płatności,

 

4.W razie gdy Klient pragnie kupić kolejny towar klika na przycisk "Kontynuuj zakupy " lub z bocznego menu może wybrać odpowiedni dział,  


5. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer,

6. Złożenia zamówienia zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedawcy, Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu złożenia zamówienia Klient powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w podany link.

 

§ 3. Zasady składania zamówienia

1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych (art. 11 Kodeksu cywilnego). Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument,

2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, chyba że informacja wskazuje inaczej.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu,

4. Zamówienia można składać również za pomocą poczty elektronicznej e-mail: biuro@mkgraphic.pl,biuro@grawerkalaserowa.pl, oraz telefonicznie od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, w pod numerem telefonu +48 505-099-288,

5. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,

6. Zamówienia indywidualne można składać również za pomocą poczty elektronicznej e-mail: biuro@mkgraphic.pl,biuro@grawerkalaserowa.pl, oraz telefonicznie od  poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 pod numerem telefonu +48 505-099-288

7. W każdym przypadku Klient ma zapewnioną bezpłatną, indywidualną obsługę w zakresie doboru oraz zastosowania towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów ich stosowania oraz końcowej satysfakcji i zadowolenia z dokonanego zakupu.

§ 4. Czas realizacji

1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Przedsiębiorca (Sprzedawca) powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy,

2. Jeżeli Przedsiębiorca(Sprzedawca) nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną,

3.W wypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, Przedsiębiorca(Sprzedawca) może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Przedsiębiorcy(Sprzedawcy),

4.W wypadku, o którym mowa w ust. 3, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w paragrafie 7. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Przedsiębiorcy(Sprzedawcy). (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, art. 12 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz.271 ze zm.).

 

§ 5. Warunki i formy płatności

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a)  Przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta:

Bank mBank 53 1140 2004 0000 3102 6937 6023

MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

 

w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia ID, który otrzymuje Klient w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, oraz imię i nazwisko zamawiającego.


b) płatność za pobraniem - zapłaty dokonuje się u listonosza, który dostarcza przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres,
c)  gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu przez Klienta uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Firmy:

 

MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie


3. Całkowita cena towarów z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia,
4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

 

§ 6. Dostawa

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,

2. Zamówieniowe przez Klienta towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Koszty dostarczenia zamówienia pokrywa Klient,

5. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 

1.Użytkownikowi będącego Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia,
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć, poprzez wypełnienie przykładowego formularza o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient w celu odstąpienia od umowy może posłużyć się następującym wzorem oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży) dostępny jest na stronie: http://www.mkgraphic.pl/regulamin.html . Jest to przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży,

4. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych,


5. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres siedziby:

 

MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

6.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,

7. Środki pieniężne za towar zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym), po otrzymaniu towaru od Klienta.

 

Wyjaśnienie punktu 4 z § 7. Prawo odstąpienia od umowy a w szczególności podpunktu "a" oraz podpunktu "d" który określa że wszystkie grawerowane, piaskowane oraz drukowane produkty wykonane na zlecenie Konsumenta  NIE PODLEGAJĄ PRAWOM ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ZWROTOM w przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia lub jego zakończenia. Zwroty oraz odstąpienia od umowy dotyczą międz innymi produktów i usług które zostały wykonane niezgodnie z wytycznymi klienta, posiadają wady fabryczne oraz które podczas zwotu są w stanie nienaruszonym i nadają się do dalszej odsprzedaży.

 

§ 7. Reklamacja

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy, 

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy:

 

MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

 

poprzez zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie internetowej Sklepu www.mkgraphic.pl/regulamin.html

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem mail: biuro@mkgraphic.pl,biuro@grawerkalaserowa.pl, telefonicznie pod nr telefonu +48 505-099-288,

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail),

5. Wskazane powyżej formy złożenia reklamacja stanowią jedynie przykładowe powiadomienie Sprzedawcy o reklamacji, niemiej jednak Zastosowanie się do pkt. 2 i 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji,

6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy( Zgodnie bowiem z art. 9  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności towaru z umową,

7. W przypadku, gdy Konsument korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez:

-         nieodpłatną naprawę;

-         nieodpłatną wymianę na nowy

Wybór w tym przypadku należy do Konsumenta.

8. W wielu przypadkach może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla jednej ze Stron. W takim przypadku Konsument, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:

-         stosownego obniżenia ceny;

-         odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru);

9.Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta.

§ 8. Skargi, pochwały oraz uwagi

Wszelkie uwagi, skargi, pochwały na obsługę Sklepu oraz uwagi i wnioski dotyczące działalności Sklepu mogą Państwo kierować w formie mailowej na adres: biuro@mkgraphic.pl,biuro@grawerkalaserowa.pl. Każda jest fakultatywna i będzie dla nas bardzo cenna.


 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Opisy produktów, zdjęć oraz wszelkich innych elementów tekstowych i graficznych znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej,

2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu,

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.,

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony głównej http://www.mkgraphic.pl/.

Facebook